En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

✅ فرازهایی از اظهارات محمود حجتی وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی (بخش پنجم):

در خصوص مشکلات مردم د ر دعوای مالکیت با منا بع طبیعی برای پایان دادن به این مشکل تاریخی در این دوره به استناد قوانین موجود سازوکار غیر قضایی پیش بینی و ایحاد کردیم

 

براین اساس درخواست متقاضیان در کمیسیونی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی و عضویت دستگا های ذیربط اقتصاد و دارایی،سازمان اسناد، منابع طبیعی و امور اراضی تشکیل و بررسی می شود

 

در این کمیسیون براساس شواهد ،مدارک و مستندات از جمله استشهادات محلی پرونده ها بررسی می شود

 

در صورت تشخیص حقانیت متقاضی سند صادره به نام دولت باطل و سند به نام کشاورز ،دامدار ، روستایی و...صادر می شود

 

 ✳درخواست های مردم در این سازوکار در حال رسیدگی و انجام است که البته حجم پرونده ها در شروع زیاد استنظرخواهی درباره این مطلب