En   /  Tr
26 مهر 1396 - 18 Oct 2017

 ﻟﯿﻤﻮ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ۸۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ، آبلیمو ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ۴۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ، آﻓﺘﺎﺏﮔﺮﺩﺍﻥ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۷۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ، ﺭﻭﻏﻦ آﻓﺘﺎﺏ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻟﯿﺘﺭ ۴۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ، ﮔﻮﺟﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۲۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ، ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻗﻮﻃﯽ ۳۵۰۰ تومان !

 در حالیکه ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آﺑﻠﯿﻤﻮ ۴ ﮐﯿﻠﻮ ﻟﯿﻤﻮ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ۳.۵ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺟﻪ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺨﻤه ﺭﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ.

 ﺳﻪ دلیل وجود دارد تا برخی فرآورده های این محصولات اینقدر ارزان بدستمان می رسد:

ﯾﺎ ﺍﯾﻦها ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧد.
ﯾﺎ ﺍﺯﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

 ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ که ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ۱۲۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ۲۸۰۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ می رﺳﺪ!

 ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﺷﺪ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﺩﯾﺎﺑﺖ، ﺍﻡ ﺍﺱ ﻭ ... دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺮﺩ !نظرخواهی درباره این مطلب