En   /  Tr
26 مهر 1396 - 18 Oct 2017

دكتر عبدالمهدي بخشنده همواره در بين علم و عمل، برنامهريزي و اجرا، اقتصاد و اشتغال حوزه كشاورزي در تردد است.

بخشنده عالم عملگرايي است كه در هر دو دوره صدارت حجتي، در حلقه همكاران نزديك وي بوده و به گفته همكارانش، نيمي از شبانهروز را در وزارتخانه ميگذراند، بخشي از اعتبارات و بودجههاي خارج از رديفهاي مصوب، تأمين وجوه خريد گندم و ... در اثر پيگيريها و لابيهاي وي براي وزراتخانه كسب شده است به نحوي كه بخش، مديون عملكرد وي است.

در ايامي كه نام وي نيز به عنوان كانديداي احتمالي وزارت به خانواده‌اش رسيد (در رأي‌گيري كانون جهادگران نام وي درصورت عدم حضور مهندس حجتي در رأس افراد حايز صلاحيت براي وزارت قرار گرفت) آن‌ها نيز با پناه بردن به بارگاه امام رضا(ع) و نذر قرباني از حضرت خواستند تا شفاعت كنند همان اندك زمان حضور پدر خانواده در كانون گرم خانواده از آن‌ها گرفته نشود. بخشنده پس از هفته‌ها، به تعدادي از سوالات ماهنامه پاسخ گفت:

وي در پاسخ به اين سؤال كه «ايده، مصوبه يا دستور اقدام عملي وزير جهاد كشاورزي از « اتاق وزارت» و صدور بخشنامه تا مركز خدمات جهاد كشاورزي و رسيدن به مرحله اجرا چقدر ريزش پيدا ميكند و چرا؟» گفت:

فرايند برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت، فرايندي است كه بي‌توجهي به آن در نظام مديريتي در هر سازماني به مفهوم عدم توقع در تحقق اهداف تلقي مي‌شود. وزارت جهاد كشاورزي و هر سازمان ديگري از اين اصل و نظريه مستثني نيست. بدون ترديد مديريتي كه انتظار دارد با صدور بخشنامه تا آستانه اجرا، منويات و اهداف برنامه خويش را محقق ببينيد مواجه با خطاي راهبردي شده است و اساساً عدم هماهنگي و يكپارچگي در فرآيند برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت را مي‌بايست دليل عدم موفقيت بسياري از اهداف توسعه‌اي كشور در سطوح مختلف دانست و ريزش اهداف به معني سئوال فوق از اينجا ناشي مي‌شود.

عمده فعاليت‌هاي بخش كشاورزي در جمهوري اسلامي ايران توسط مردم انجام مي‌گيرد لذا چنانكه دولت در راستاي انجام امور زيربنايي و يا انتقال دانش و فناوري نوين برنامه خاصي را طراحي و تنظيم مي‌نمايد شرط تحقق آن، تصميم‌گيري در اتاق وزارت و انجام فرآيندهاي بعدي در لايه‌هاي ديگر تا آستانه اجرا در روستا و مزرعه مي‌باشد.

شايان ذكر است بخشي از تحقق اهداف را مي‌بايست در نوع ساماندهي فرايند اجرا نيز دانست هر چند كه نوع نظارت و ارزيابي نيز بي‌ارتباط با ميزان تحقق اهداف در برنامه‌ها نمي‌باشد.

البته برنامه‌ريزي براي بخش كشاورزي مستلزم مشاركت مردم و مشاركت مردم با لايه‌هاي اجرايي دولت، مستلزم نظارت و پيگيري مستمر امور است و اين رويه در دستور كار وزير جهاد كشاورزي بوده و هست و موفقيت‌هاي چند سال اخير، در اين بخش كه در زمينه‌هاي مختلف رقم خورده ناشي از توجه توأم با وسواس به نظارت و تلاش براي جلب مشاركت مردم و ترسيم اهداف اجرايي متناسب با ظرفيت‌هاي نظام اجرايي كشور اعم از بالفعل و بالقوه بوده است.

حركتي كه بخش كشاورزي در سال 1392 با تشكيل شوراي راهبردي و متعاقب آن تنظيم برنامه‌هاي راهبردي و انتخاب مجري براي طرح‌ها شروع نمود و در پي آن، نظام اجرايي را تا مراكز خدمات دهستان گستراند ناشي از اعتقاد راسخ مديريت

چه توصيهاي به وزير آينده جهاد كشاورزي داريد تا اقتصاد مقاومتي و رسيدن به افق 1404 عملياتي شود؟

سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌بايست در هم تنيده با سياست‌هاي جاري و به ويژه سياست‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه پنج ساله باشد. تفكيك شكلي و ذهني اقتصاد مقاومتي از اجراي فعاليت‌هاي جاري در دستگاه‌ها به دليل ظرفيت‌هاي محدود نظام اجرايي، عملاً موجب عدم توفيق توأمان اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه خواهد شد. از جمله تدابير مدبرانه مديريت وزارت جهاد كشاورزي در بهره‌برداري از فرصت تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و پيوند آن با اهداف بلند مدت به خصوص اهداف ميان مدت بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه ششم توسعه بوده است.

به عبارت ديگر هر آنچه امروز در بخش كشاورزي به عنوان پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي به مورد اجرا گذاشته شده است نيازهاي توسعه‌اي بخش كشاورزي در توسعه امور زيربنايي و مقابله با چالش‌هاي توليد غذا از طريق ارتقاي بهره‌وري كليه عوامل توليد است.

توصيه به وزير آينده جهاد كشاورزي تداوم روند جاري و ممانعت از گسسته شدن پيوند اقتصاد مقاومتي با فعاليت‌هاي جاري و سياست‌ها و تكاليف اجرايي قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد.

مديريت بخش كشاورزي موفق گرديده است در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تكاليف اجرايي قانون برنامه ششم توسعه، 21 پروژه را در سطح ملي تعريف و براي آن‌ها اهداف استاني تنظيم و به مورد اجرا گذارد و متأثر از قانون برنامه ششم توسعه در جهت تكميل پروژه‌هاي 21 گانه، اقدام به تعريف 23 برنامه اجرايي شده كه در راستاي رويكرد فوق سازماندهي و براي يكايك آن‌ها نيز مجري تعريف شده است تا امكان در هم تنيدگي برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت تا پايين‌ترين سطوح نظام اجرايي كشور فراهم آيد.

لذا توصيه به وزير آينده جهاد كشاورزي تقويت نظام برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت براي 21 پروژه اولويت‌دار فعلي و 23 برنامه اجرايي در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه است كه نتايج حركت در اين مسير دستيابي به قله‌هاي بالاتر موفقيت بخش كشاورزي در سه سال اخير است. كلان وزارت جهاد كشاورزي به پيوند ناگسستني برنامه‌ريزي، مديريت نظام اجرايي و نظارت و ارزشيابي مستمر تا آستانه مزرعه بوده است.

در مجموع بيش از ده وزير مسئوليت و صدرات وزارتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي و جهاد كشاورزي را عهدهدار بودهاند به نظر شما در كدام دولت و دوره كشاورزي از مديريت تاثيرگذار وزير بيشتر بهره برده است؟

بررسي عملكرد دولت‌ها در بخش كشاورزي در ادوار مختلف پس از انقلاب كه در هر دوره، تابعي از نگاه كلان دولت وقت و مجموعه وزراي اقتصادي آن‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و از جمله به بخش كشاورزي مي‌باشد وقت بيشتري را طلب مي‌نمايد ولي بطور اجمال بررسي عملكرد وزراي ادوار مختلف نشان مي‌دهد كه عليرغم تلاش همه آنان در طول مدت تصدي خود براي ارتقاء وضعيت بخش كشاورزي (كه اينجانب به‌عنوان كارشناسي كوچك از اهتمام همه آنان تشكر دارم) اما مديريت راهبردي و همه جانبه مهندس حجتي در توسعه سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي بخش، اميدوار نمودن سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به توسعه فعاليت‌هاي خود، ورود نيروها و توليدكنندگان پيشرو در زير بخش‌هاي مختلف، گسترش تعاملات بين‌المللي به منظور استفاده از دانش و تكنولوژي روز دنيا در امر توليد و ارتقاء بهره‌وري، پايش مستمر براي افزايش درآمد كشاورزان و توليدكنندگان، صيانت از توليدات داخلي و جلوگيري از واردات بي‌رويه و غيرضرور، تعامل و جلب همكاري ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ستادي دولت در پشتيباني و همراهي بخش كشاورزي، پيگيري جدي براي افزايش سرمايه بانك كشاورزي به‌عنوان نهاد مالي اصلي تأمين‌كننده تسهيلات مورد نياز توليدكنندگان، حضور پررنگ و تاثيرگذار در مجموعه هيات دولت، ايجاد مقبوليت و جلب پشتيباني مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و معاونين ذيربط ايشان از بخش از طريق ارائه دستاورد قابل قبول، رشد مستمر اقتصادي ساليانه، كمك به افزايش رشد ساليانه اقتصاد ملي، كاهش پنج ميليارد دلاري تراز بازرگاني منفي بخش، راه اندازي و نهادينه كردن سيستم مجري‌گري براي پروژه‌هاي ويژه وزارتخانه، حركت جدي در گسترش سيستم‌هاي گلخانه‌اي، پرورش ماهيان در قفس در آب‌هاي شمالي و جنوبي كشور، گسترش بي‌سابقه سيستم‌هاي نوين آبياري، مكانيزاسيون، تأمين به موقع نهاده‌هاي توليد مورد نياز كشاورزان و مخصوصاً توانمندي در جذب و چينش تيم مديريتي مقبول در وزارتخانه و ايجاد اميد و باور در مجموعه همكاران وزارتخانه كه كارها و پروژه‌هاي بزرگ را مي‌توان در سطح كشور طراحي و عملياتي نمود باعث مي‌شود كه در ميان وزراي گذشته ايشان از درخشش خاصي برخوردار باشد و اميدواريم با ادامه خدمت مهندس حجتي در وزارت جهاد كشاورزي در دولت دوم دكتر روحاني شاهد سرعت هر چه بيشتر پروژه‌هاي متعددي باشيم كه در اين دولت در بخش كشاورزي پايه‌گذاري نمودند و قطعا با تجارت كسب شده و اشراف مديريتي ايشان و جايگاه خاصي كه در بين مديران عالي رتبه دولت پيدا نموده‌اند بخش كشاورزي در آينده از توانمندي‌هاي ايشان بيشتر بهره‌مند گردد  نظرخواهی درباره این مطلب