En   /  Tr
04 آذر 1396 - 25 Nov 2017

بلافاصله پس از پيروزي دولت يازدهم در انتخابات دور دوازدهم رياست جمهوري كه نه تحويل و تحولي لازم بود نه اسبابكشي، شبنشينيها، جلسات دورهمي و برنامههاي لابيگري وزيرسازي براي وزارت مخلوط و مختلط جهاد كشاورزي آغاز شد.

سالهاست كه در كشور ما، احزاب چپ و راست به مانند كشورهاي دموكرات اعلام حضور و وجود كرده و ميكنند اما نه آثار وجودي و نه كارويژه آنان آنچنان است كه بايد باشد. احزاب در ايران صرفاً براي منازعات جناحي، سياسي، راهپيماييها، تأييد يا تكذيب عملكرد، حضور در جلسات افطار و دريافت يارانه نهايتاً سرد و گرم كردن تنور انتخابات است و بس.

به همين جهت احزاب ما (از حزبهاي چند نفره گرفته تا تشكل سياسي كشاورزي) معمولاً وظيفهو برنامهريزي (شهري، استاني و كشوري) براي ارائه خطمشي، مسائل راهبردي بودجه، طراحي برنامههاي ميان مدت و بلند مدت كشوري و تربيت مدير براي پذيرش مسئوليتهاي ملي اعم از انتخابي (رياست جمهوري، نمايندگي مجلس، مديريت اتحاديهها و NGO و...) و انتصابي (وزرا، استانداران، معاونين وزرا، فرمانداران، مديران كل و...) را تجربه و تمرين نكردهاند.

مردم هم به چنين احزابي عادت كرده و گاهي به توصيهها و قسم آيههاي آنان نيمنگاهي داشته و به ليستهاي «كفدستي» رأي ميدهند. و گاهي هم به آنها بياعتنايي ميكنند. اين است كه در بحث وزارت جهاد كشاورزي به جز «خانه كشاورز» و شوراي سياستگذاري «كانون كشاورزي حزب توسعه و اعتدال»، «حزب اسلامي كشاورز» و «كانون جهادگران»، كسي در رابطه با وزير آينده وزارت جهاد كشاورزي و معاونتها و واحدهاي آن اظهار نظر نكرده است.

با اين همه، طي يك ماه گذشته برخي از تشكلها، گروهها و جناحها به تعيين شاخصها و معرفي افرادي كه همنظر و همرأي با خودشان است بهعنوان وزير آينده پرداختند و نامهايي بر سر زبانها افتاد.

به گفته دكتر عيسي كلانتري 30 تا 40 نفر با تحصيلات مرتبط يا غيرمرتبط با سوابق موثر يا خنثي توسط دوستان و آشنايان، كانديداي صدارت شدهاند يا خودشان براي خودشان فراخوان دادهاند (از كارشناس و رئيس دفتر يك اداره گرفته تا مديران كل و معاونين وزير) به جز وزير فعلي كه ابراز علاقه نميكند.

از نظر سني نيز جوانان 30 ساله (يه ياد مشاورين جوان دولت نهم) تا بزرگمردان 70 و اندي ساله ابراز تمايل كردهاند تا بهعنوان وزير آينده، مسئوليت بپذيرند و هيچ كس هم به كمتر از وزارت رضايت نميدهد.

دبير كل «خانه كشاورز» با انتقاد از وضعيت فعلي كشاورزي پيشنهاد خود را براي وزير آينده ارائه داده و «كانون كشاورزي يكي از احزاب» نيز رسماً نامزد مورد نظر خود را معرفي نموده است. «كانون جهادگران» نيز طي جلسهاي با حضور حدود 60 عضو بلندپايه از معاونين وزير تا مديران كل فعلي و سابق وزارتخانه(از بين اعضاء كانون) فرد واجد الشرايط مورد تاييد را ( در صورت عدم تمايل حضور مهندس حجتي) اعلام كرده است. دبير كل «حزب اسلامي كشاورز» نيز در اين زمينه اعلام نظر نموده است.

ماهنامه سراسري «دام و كشت و صنعت» براي اينكه جامعه تصميمسازان و تصميمگيران كشور بتوانند به نتيجه بهتري برسند با تمامي وزراي كشاورزي ايران از ابتداي انقلاب تاكنون مصاحبه و از آنان در رابطه ويژگيها و شاخصههاي وزير مورد نظر كشاورزي در دولت دوازدهم نظرخواهي كرده است.

در همين رابطه، علاوه بر وزراي سابق و فعلي، تعدادي از معاونين وزارتخانه و مديران ارشد نيز به سوالات «دام و كشت و صنعت» كه به شرح زير است پاسخ گفتند:

در مجموع بيش از ده وزير، مسئوليت و صدارت وزارتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي و جهادكشاورزي را در ادوار مختلف عهدهدار بودهاند. به نظر شما در كدام دولت و دوره، كشاورزي از مديريت و تاثيرگذار وزير بهره بيشتر برده است؟

با توجه به فاصله بين سواد بهرهبرداران، پيچيدگي علم كشاورزي و استراتژيك بودن تأمين غذا، وزير دولت دوازدهم بايد چه شاخصههايي داشته باشد؟

پذيرش بينالمللي (كشورها و مجامع رسمي جهاني كشاورزي) نسبت به وزير منتخب، اشراف وي به زبان بينالمللي و... چه تاثيري در پيشبرد اهداف كشاورزي ميتواند داشته باشد؟

قاطعيت همراه با تعامل و بينش فرابخشي و مثبتنگري همراه با اشراف و كارشناسي و دانايي كشاورزي و اقتصادي وزير چه ميزان در افزايش بهرهوري نقش دارد؟

با توجه به اينكه حضرتعالي قبلاً عدم حضور خود را در دولت دوازدهم اعلام كرده بوديد اما در مراسم افطاري دولت و مجلس، دكتر لاريجاني، رئيس مجلس با اشاره به حضور نيروهاي كارآمد در دولت يازدهم (از جمله وزير جهاد كشاورزي كه مورد تاييد همه گروهها و جناحها هستند) نكاتي را يادآور شد (تأكيد رئيس مجلس فقط بر وزارت جهاد كشاورزي) و اخيراً اين جمله شما در برنامه 20:30 صداوسيما كه «ماندن خود را در كابينه، منوط به صلاحديد رئيس جمهور كرده بوديد» چه مفهومي دارد؟

ايده، مصوبه يا دستور اقدام عملي وزير جهاد كشاورزي، از اتاق وزارت و صدور بخشنامه تا مركز خدمات جهاد كشاورزي و رسيدن به مرحله اجرا چقدر ريزش پيدا ميكند؟ چرا؟

به وزير آينده جهاد كشاورزي چه توصيهاي داريد تا اقتصاد مقاومتي و رسيدن به افق 1404 عملياتي شود؟

صفحههاي 10 تا 37 اين شماره از نشريه به گفتگوها و مصاحبههاي اختصاصي در رابطه با شايستگيهاي مدير آينده كشاورزي و گلايهها، انتقادها و پيشنهادهاي آنان اختصاص يافته است، اميدواريم دقت نظر شما مطالعهكنندگان و ارائه راهنماييهايتان روشنگر راه و كارمان باشد.نظرخواهی درباره این مطلبNo Avatar

نویسنده این مطلب:

ابوالقاسم گلباف