09 فروردین 1396 - 29 Mar 2017

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی AgroTech Russia مسکو  روسیه

15 تا 18 مهر

http://www.agrotechrussia.com