09 اسفند 1395 - 27 Feb 2017

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی AgroTech Russia مسکو  روسیه

15 تا 18 مهر

http://www.agrotechrussia.com