09 اسفند 1395 - 27 Feb 2017

نمایشگاه بی نالمللی فرآوری غذا و بسته بندی Agroprodmash مسکو  روسیه

13 تا 17 مهر

http://www.agroprodmash-expo.ru