30 دی 1395 - 19 Jan 2017

نمایشگاه بی نالمللی فرآوری غذا و بسته بندی Agroprodmash مسکو  روسیه

13 تا 17 مهر

http://www.agroprodmash-expo.ru