07 خرداد 1396 - 28 May 2017

نمایشگاه بی نالمللی فرآوری غذا و بسته بندی Agroprodmash مسکو  روسیه

13 تا 17 مهر

http://www.agroprodmash-expo.ru