09 فروردین 1396 - 29 Mar 2017

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و تکنولوژی کشاورزی Agrotec آنکارا  ترکیه

19 تا 22 شهریور

http://www.infofair.com.tr