09 اسفند 1395 - 27 Feb 2017

نمایشگاه بین المللی کشاورزی و تکنولوژی کشاورزی Agrotec آنکارا  ترکیه

19 تا 22 شهریور

http://www.infofair.com.tr