09 فروردین 1396 - 29 Mar 2017

نمایشگاه بی نالمللی کشاورزی، غذا و بسته بندی Agromalim آراد  رومانی

19  تا 22 شهریور

http://www.agromalim.ro