30 دی 1395 - 19 Jan 2017

نمایشگاه بی نالمللی فرآورد ههای غذایی، شیرینی و شکلات و نوشیدن یها و ماشی نآلات مربوطه تبریز

5 تا 8 آبان

041-36373851