07 خرداد 1396 - 28 May 2017

نمایشگاه بی نالمللی فرآورد ههای غذایی، شیرینی و شکلات و نوشیدن یها و ماشی نآلات مربوطه تبریز

5 تا 8 آبان

041-36373851